Revision av myndigheter

När det utförs en revision av myndigheter eller annan statlig verksamhet så handläggs den vanligtvis av en revisor. För att undvika korruption och andra oegentligheter är det viktigt att revisorn utför en oberoende granskning. Den senaste tidens avslöjanden har visat behovet av flera oberoende av varandra revisioner.  Det vill säga att den som utför uppdraget ej har något intresse i bolaget eller myndigheten. Man kan säga att det finns två olika moment då man genomför en revision och det är en årlig revision samt en effektivitetsrevision.

Årlig revision- och effektivitetsrevision

Vid en effektivitetsrevision kontrolleras att på den plats revisionen utförs sker arbetet på ett så effektivt sätt som möjligt. Vid en årlig revision granskas årsredovisningar  mer ingående, men även delårsrapporter kan komma att granskas. Vid en revision av myndigheter och statlig verksamhet som sker årligen kontrolleras över 200 olika arbetsplatser vilket innebär att revisorerna  granskar allt från fiskeindustrin till skolutbildningar och ibland renodlade ekonomiska institut.

Eventuell problematik vid revision

Det kan vara svårt för en revisor som utför en revision av myndigheter och annan statlig verksamhet då de måste sätta sig in i arbetet och få hela arbetskedjan klar för sig på kort tid. För att enklast göra detta är det vanligt att revisorn besöker arbetsplatsen och intervjuar de anställda. Revisorn samlar samtidigt in material, exempelvis kopior på kontoutdrag som det senare utförs en extra granskning på. Ibland inträffar missförstånd men innan revisorn skickar iväg sin sammanställda rapport får den granskade myndigheten eller statliga verksamheten tillfälle att svara på eventuella feltolkningar.

Att utföra en revision av myndigheter och annan stalig verksamhet skiljer sig inte allt för mycket från att göra en revision av ett större aktiebolag. Aktiebolag där staten äger 50 procent ingår redan i ovan nämnda kategori. I båda fallen görs en planering av vad som ska granskas, man kvalitetssäkrar de interna kontrollerna, samlar in eget material för vidare granskning, rapporterar samt följer upp.

Skattepengar

Många debattörer poängterar, bl.a. här  att varje krona som inte utnyttjas på mest effektiva vis är att slarva med någon annans surt förvärvade medel. Att ha en väl fungerande revison av myndigheter och annan statlig verksamhet innebär i praktiken att man kontrollerar att de pengar vi betalar in i skatt används på ett effektivt sätt och till rätt ändamål.

 

{ Comments are closed! }